Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van KRSTN.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 54318823 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.
KRSTN.nl: de besloten vennootschap KRSTN.nl, kantoorhoudende en gevestigd te Middelaar.
Diensten: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van enige offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen KRSTN.nl en de Opdrachtgever.
Opdrachtgever: de partij zowel natuurlijke- als rechtspersonen, handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie het aanbod (de offerte) van KRSTN.nl is gericht, met wie KRSTN.nl een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie KRSTN.nl haar diensten verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht de vorm waarin deze zijn gedaan, betreffende de levering van Diensten door KRSTN.nl aan of ten behoeve van de Opdrachtgever, alsmede op producten of diensten die KRSTN.nl eventueel van derden heeft betrokken en, al dan niet in gewijzigde vorm, aan de Opdrachtgever doorlevert.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door KRSTN.nl en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 Indien en voorzover enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen KRSTN.nl en de Opdrachtgever met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de oude bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van de oude bepaling zal worden benaderd.
2.5 Indien KRSTN.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KRSTN.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbieding en offerte

3.1 Alle aanbiedingen van KRSTN.nl zijn vrijblijvend.
3.2 De offertes van KRSTN.nl zijn gebaseerd op een vooraf in overleg met de Opdrachtgever gemaakte inventarisatie van de door KRSTN.nl te verrichten werkzaamheden.
3.3 Alle offertes van KRSTN.nl zijn geldig voor de in de betreffende offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht KRSTN.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Prijzen, tarieven

4.1 Alle door KRSTN.nl vermelde prijzen en tarieven in euro's.
4.2 Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4.3 Prijzen en tarieven gelden voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een afgebakend project. KRSTN.nl is gerechtigd om haar prijzen en tarieven tussentijds aan te passen, met inachtneming van een termijn van één maand na aankondiging daarvan. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 1 jaar is KRSTN.nl gerechtigd de prijzen en tarieven aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.

Artikel 5 Meerwerk, wijziging opdracht

5.1 Indien in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst, dan wel indien de oorspronkelijke overeenkomst wordt uitgebreid, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.2 De Opdrachtgever is ermee bekend dat eisen of wensen die tot meerwerk leiden, zoals bedoeld in dit artikel, invloed hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden en de gemaakte planning c.q. het verwachte tijdstip van oplevering van de resultaten van de Diensten. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1 Facturering van Diensten vindt plaats op grond van het in de offerte of overeenkomst opgenomen betalingsschema. Indien er geen betalingsschema is overeengekomen, vindt facturering in beginsel plaats op maandelijkse basis.
6.2 Alle facturen dienen te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
6.3 Betalingen worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen van de Opdrachtgever, indien niet voorzien van enige andere aanduiding door de Opdrachtgever.
6.4 KRSTN.nl is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering van Diensten op te schorten totdat zulke vooruitbetaling is ontvangen. KRSTN.nl is voorts gerechtigd om alvorens met de Diensten, of indien van toepassing een volgende fase van de dienstverlening, aan te vangen, zekerheid voor betaling te verlangen in een door KRSTN.nl aan te geven vorm.
6.5 Indien de Opdrachtgever enige factuur van KRSTN.nl niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan verkeert de Opdrachtgever automatisch en van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf dat moment automatisch de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
6.6 Indien de Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de openstaande factuur en de daarover verschuldigde rente te voldoen, kan KRSTN.nl haar vordering ter incasso uit handen geven. Naast betaling van de hoofdsom plus rente is de Opdrachtgever in dat geval tevens gehouden tot het voldoen van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde proceskosten. De hoogte van bedoelde kosten wordt vastgesteld op ten minste 15% over de hoofdsom.
6.7 De bepalingen van de Algemene Voorwaarden, meer in het bijzonder de bepalingen in dit artikel laten onverlet de rechten van KRSTN.nl tot opschorting van het uitvoeren van de Diensten indien Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met KRSTN.nl te voldoen, alsmede het recht van KRSTN.nl op verrekening.
6.8 Enig beroep door de Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek wordt uitgesloten.
6.9 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KRSTN.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7 Reclames

7.1 Alle bezwaren van de Opdrachtgever tegen een factuur van KRSTN.nl dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk aan KRSTN.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan de verschuldigdheid van het bedrag als door de Opdrachtgever erkend geldt.
7.2 Na oplevering van de resultaten van de Diensten volgt een acceptatieperiode van 2 weken, gedurende welke Opdrachtgever in de gelegenheid is om de resultaten van de Diensten op een correct functioneren conform de overeengekomen specificaties te controleren eventuele gebreken dienen schriftelijk en gedetailleerd bij KRSTN.nl te worden gemeld. De gedurende deze periode geconstateerde fouten en gebreken worden kosteloos hersteld, vermits deze niet zijn veroorzaakt door aanpassingen, wijzigingen of onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever of een derde. Het herstel van fouten en gebreken die worden geconstateerd na de acceptatieperiode geschiedt onder een af te sluiten onderhoudscontract.
7.3 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij KRSTN.nl opdracht gegeven heeft.
7.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KRSTN.nl adequate maatregelen nemen.

Artikel 8 Uitvoering Diensten en eigendomsvoorbehoud

8.1 KRSTN.nl zal zich naar beste vermogen inspannen om haar Diensten en uit te voeren. Alle aangegeven termijnen dienen echter als richtlijn en zijn nimmer fataal.
8.2 Indien KRSTN.nl en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Diensten gefaseerd worden uitgevoerd, is KRSTN.nl gerechtigd te wachten met de aanvang van de tot een volgende fase behorende Diensten, totdat de resultaten van de voorafgaande fase(n) door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd.
8.3 Indien uitgangspunt bij de uitvoering van de Diensten is geweest de uitvoering daarvan door een bepaald persoon of bepaalde personen, dan is KRSTN.nl gerechtigd om die persoon of personen te vervangen door een persoon of personen die over dezelfde kwalificaties beschikken.
8.4 KRSTN.nl is gerechtigd om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden, of om derden in te huren in het kader van de opdrachtuitvoering.
8.5 Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van KRSTN.nl, totdat de Opdrachtgever alle aan KRSTN.nl wegens de levering van Diensten verschuldigde bedragen en de eventueel daarover verschuldigde rente en incassokosten volledig heeft voldaan.

Artikel 9 Verplichtingen van de Opdrachtgever

9.1 De Opdrachtgever is er mee bekend dat de resultaten van de uitvoering van de Diensten mede afhankelijk zijn van de juiste, volledige en tijdige verstrekking door de Opdrachtgever van de door KRSTN.nl voor dan wel tijdens de uitvoering van de Diensten benodigde of verzochte gegevens. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KRSTN.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan KRSTN.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en juist aan KRSTN.nl zijn verstrekt, heeft KRSTN.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan KRSTN.nl ter beschikking heeft gesteld. KRSTN.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KRSTN.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.2 De Opdrachtgever staat er dan ook voor in dat de verstrekte gegevens op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden, in de ruimste zin des woords.
9.3 De Opdrachtgever spant zich naar beste vermogen in om die medewerking te verlenen die verzocht wordt en/of nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten door KRSTN.nl. In dit verband zal de Opdrachtgever werknemers van KRSTN.nl die ten behoeve van de uitvoering van de Diensten werkzaamheden ten kantore van de Opdrachtgever verrichten, de nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de resultaten van de Diensten, alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Diensten, berusten uitsluitend bij KRSTN.nl. De levering van de Diensten strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
10.2 Producten die gebruik maken van een licentie, worden voor de in contractgestelde periode in bruikleen gegeven en blijven eigendom van KRSTN.nl en haar partners.
10.3 De Opdrachtgever verklaart dat alle door hem/haar in het kader van uitvoering van de Diensten door KRSTN.nl aan KRSTN.nl verstrekte producten en materialen eigendom zijn van de Opdrachtgever, of dat de Opdrachtgever voor het gebruik van deze producten en materialen toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar. Opdrachtgever is in dezen aansprakelijk bij schending van enige eigendoms- of auteursrechten.
10.4 De Opdrachtgever zal aanduidingen van KRSTN.nl betreffende auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 KRSTN.nl en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de andere partij ontvangen. Zij leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, dan wel derden die zij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien de informatie als zodanig is aangeduid.
11.3 KRSTN.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De wettelijke aansprakelijkheid van KRSTN.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de betreffende schade zich voortdoet lopende jaar. In geen geval zal de bedoelde vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat in zodanig geval onder de verzekering die KRSTN.nl daartoe heeft afgesloten daadwerkelijk wordt uitgekeerd en, ingeval de schade bestaat uit dood, lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal tot het in zodanig geval door de verzekering uitgekeerde bedrag. Hierbij zal een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis worden beschouwd.
12.2 Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend begrepen de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van KRSTN.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KRSTN.nl alsnog aan de overeenkomst beantwoordt, mits KRSTN.nl voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te herstellen.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van KRSTN.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt gevolgschade, gemiste besparingen, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming zijdens KRSTN.nl indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KRSTN.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KRSTN.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen, problemen bij toeleveranciers en serverpark, ziekte of anderszins verminderde beschikbaarheid van personeel in het bedrijf van KRSTN.nl of van derden daaronder begrepen.
13.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen duurt, dan hebben partijen het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven, zonder dat de wederpartij gehouden is tot vergoeding van schade die de ander mocht lijden tengevolge van zulke ontbinding. KRSTN.nl is gerechtigd tot betaling van alle Diensten die zij tot op het moment van ontbinding aan de Opdrachtgever heeft uitgevoerd c.q. geleverd.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 KRSTN.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst KRSTN.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van KRSTN.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
14.2 Voorts is KRSTN.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KRSTN.nl kan worden gevergd.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KRSTN.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KRSTN.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.4 Indien KRSTN.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
14.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is KRSTN.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
14.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KRSTN.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
14.7 KRSTN.nl is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat zij hiertoe schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever, indien aan de Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de Opdrachtgever of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt of geliquideerd.
14.8 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, staakt de Opdrachtgever het gebruik van de resultaten van de Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de dienstverlening beschikbaar zijn gesteld.
14.9 De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd met een maximum van 1 jaar, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 15 Personeel

15.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie met KRSTN.nl voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van KRSTN.nl in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor of ten behoeve van zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KRSTN.nl. Onder werknemers van KRSTN.nl worden in dit verband ook verstaan personen die in dienst zijn van KRSTN.nl of een aan KRSTN.nl gelieerde onderneming, dan wel dit in de voorafgaande zes maanden waren alsmede door KRSTN.nl ingeschakelde derden.
15.2 Bij overtreding van het bepaalde in het voorgaande lid verbeurt de Opdrachtgever ten gunste van KRSTN.nl een direct opeisbare boete van 100.000 EURO (zegge: honderdduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van 10.000 EURO (zegge: tienduizend euro) per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van KRSTN.nl om, naar keuze, volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Geschillen, deponeren voorwaarden

16.1 Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van en door KRSTN.nl worden beheerst door Nederlands recht.
16.2 Geschillen tussen KRSTN.nl en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
16.5 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met KRSTN.nl.
16.6 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Interesse om met ons samen te werken?

Neem dan contact op